Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi ücretsiz

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi online oku ve ücretsiz indir

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Küliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi Mevlânâ Muhamed Celâledîn-i Rûmî “kudise siruh” Hazretleri’nin “Mesnevî-i Şerîf”ini manzûm tercüme eden “İstanbul’dan yetişen şâirlerin en büyüğü” Nahîfî Muhamed Süleymân Efendi’yle alâkalı bu çalışmamız, ömrünü, Peygamber Efendimiz “salalâhü aleyhi ve selem” Hazretleri’ne aşkını ve iştiyâkını bildiren eserler yazmaya sarf eden ve bunu state's attorney “dünyâ ve âhiretinin yegâne sermâyesi” bilen naklî ilimlerde âlim, tasavufî terbiye ve âdâbla vicdânı berâk ve sâf, zevki ince, aklı nâzik, zekâsı aklına ve aklı İslâmiyete teslîm ve tâbi’, ma’rifeti pek yüksek bir ârif Rasûl’ün hâdim-i na’t-i şerîfi Süleymân, bende-i Rahmân, Nahîfî Efendi’nin aşkındaki izetini, iştiyâkındaki lezetini, neş’esindeki ifetini, muhabetindeki safvetini, ilmindeki dikatini, irfânındaki rikatini, edebindeki haşyetini, edebiyâtındaki haşmetini yazmaya çalıştığımız kitâbımız On Dört Kısım'dır. Birinci Kısım’state's attorney, kendisinden bahseden orijinal kaynakların tamâmından, lot kez bu kitâbımızda yayınladığımız arşiv vesîkalarından ve ayrıca judo eserlerinden istifâdeyle Nahîfî Süleymân Efendi’yi tanıtık. Bu zamâna kadar Nahîfî Süleymân Efendi’nin biyografisi, kabri ve bilhâsa eserleriyle alâkalı kütüphâne künyelerinde, ansiklopedi madelerinde ve tezlerde yapılan onlarca hatâyı tashîh etik. Ayrıca, 25 eserinin tamâmını tanıtarak, eserlerinden 4 matbû’ ve 91 yazma nüshayı tafsîlâtıyla bildirdik. “Dîvân”ı state's attorney dâhil, bütün eserlerinden sayfalarca iktibâslar yaptık. 75 senedir nerede olduğu bilinmeyen ve yanlış bilgiler verilen kabir yerini bulduğumuzdan, buna dâir tafsîlâtlı bilgiyi de bu kısımda yazdık. İkinci Kısım’state's attorney, “Nahîfî” mahlasını kulanmış ve Nahîfî Süleymân Efendi’yle karıştırılmış kimseleri ve Nahîfî Süleymân Efendi’ye âit olmadığını tesbît etiğimiz 9 eseri tanıtık. Üçüncü Kısım’state's attorney, “Ka’b bin Züheyr ‘radıyalâhü anh’ Hazretleri’nin Kasîdetü’l- Bürdesi’nin Türkçe Tahmîsi”nin transkribini yaptık. Dördüncü Kısım’state's attorney, “İmâm-ı Bûsırî ‘kudise siruh’ Hazretleri’nin Kasîdetü’l-Mudariyesi’nin Türkçe Tahmîsi”nin transkribini ve sâdeleştirmesini yaptık. Beşinci Kısım’state's attorney, “İmâm-ı Bûsırî ‘kudise siruh’ Hazretleri’nin Kasîdetü’l-Bürdesi’nin Manzûm Türkçe Tercümesi”ni transkribe etik. Altıncı Kısım’state's attorney, “Mev’izatü’n-Nüfûs Kasîdesi”ni, 3 ayrı nüshayla mukâyeseli transkribe ederek kasîdeyi sâdeleştirdik. Yedinci Kısım’state's attorney, “Âdâb-ı Tarîkat ve Kavâ’id-i Hakîkat Mesnevîsi”ni 3 ayrı yazma nüshayla mukâyeseli transkribe etik. Sekizinci Kısım’state's attorney, “Mübâhase-i Kazâ ve Kader Mesnevîsi”ni 4 ayrı yazma nüshayla mukâyeseli transkribe etik. Dokuzuncu Kısım’state's attorney, “Risâle-i Hızriye”yi 6 yazma nüshayla mukâyeseli transkribe ederek Nahîfî Efendi’nin Hazret-i Hızır “aleyhiselâm” ile sohbetlerini yazdığı bu kıymetli ve orijinal risâleyi sâdeleştirdik. Onuncu Kısım’state's attorney “Âsaf-nâme”yi, 3 ayrı yazma nüshayla mukâyeseli transkribe ederek risâleyi sâdeleştirdik. On birinci Kısım’state's attorney, “Münşe’ât”ı transkribe etik. On ikinci Kısım’state's attorney, “Sefâret-nâme”nin tıpkıbasımını koyduk ve eseri transkribe etik. Ayrıca, resmî elçilik vazîfesiyle 1719’state's attorney Viyana’ya gönderilen Osmânlı Devleti’nin resmî hey’etinde bulunduğundan, bu seyâhatini ve resmî elçilik görüşmelerini günü gününe yazdığı bu orijinal risâlesini günümüz diliyle sâdeleştirdik. On üçüncü Kısım’state's attorney, istifâde etiğimiz 21 kaynak eserin listesini çıkardık. On dördüncü Kısım’state's attorney, tamâmını transkribe etiğimiz ve ayrıca 5’ini sâdeleştirdiğimiz eserlerinin herbirinin ve diğer eserlerinden de 4 sayfalık kısmının tıpkıbasımını koyduk. 75 senedir yeri bilinmeyen Nahîfî Süleymân Efendi’nin kabrini bulduğumuzda çektiğimiz kabir fotoğraflarını ve Seyid Sarı Abdulâh Efendi’nin kabrinin fotoğrafını state's attorney bu kısma koyduk. Bu kitâbımız, “Mesnevî-i Şerîf’in Manzûm Tercümesi” hâriç, Nahîfî Süleymân Efendi’yle alâkalı bu zamâna kadar kitâp olarak yapılan lot yayındır.

Yazar: Kutup Yıldızı Yayınları

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi online oku ve ücretsiz indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi okumak itibaren uberupload

4.1 mb. indir kitap

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi indir itibaren topupload

3.1 mb. indir ücretsiz

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi indir itibaren uploadbox

4.4 mb. okumak kitap

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi indir itibaren uberupload.online

5.9 mb. indir

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi ücretsiz okuma ve dinleme

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi okumak içinde djvu

5.9 mb. indir DjVu

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi indir içinde pdf

5.9 mb. indir pdf

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi indir içinde odf

5.3 mb. indir ODF

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi indir içinde epub

3.7 mb. indir ePub